Tvangsmulkt/overtredelsesgebyr

Med skatteforvaltningsloven, som trer i kraft 1. januar 2017, innføres tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av pliktige opplysninger til skatteetaten eller dersom det er åpenbare feil i de opplysninger som gis. Adgangen til å ilegge tvangsmulkt til den som ikke retter seg etter et bokføringspålegg videreføres.

Etter skatteforvaltningsloven har skattemyndighetene adgang til å ilegge tre administrative reaksjoner – tvangsmulkt, tilleggskatt og overtredelsesgebyr. Reaksjonene kan ilegges både skattepliktige og tredjeparter og rammer ulike former for opplysningssvikt. Tvangsmulkt ilegges i forkant for å tvinge frem levering, mens tilleggsskatt og overtredelsesgebyr ilegges i etterkant av fristens utløp som en sanksjon mot et pliktbrudd. Reglene om administrative reaksjoner og straff er nå felles for alle skatteartene, og følger av skatteforvaltningsloven kapittel 14.

Tvangsmulkt er en løpende daglig mulkt som ilegges den som ikke leverer pliktige opplysninger innen de fastsatte frister, eller dersom det er åpenbare feil ved de opplysningen som gis, eller når den som har fått pålegg om bokføring ikke retter seg etter pålegget. Hensikten er å skape et oppfyllelsespress slik at opplysningene blir levert til rett tid. Tvangsmulkten øker med et fast beløp for hver kalenderdag leveringen uteblir, noe som kan medføre en langt sterkere reaksjon enn tidligere for forsinket levering (forsinkelsesavgift og forhøyet utgående merverdiavgift).

Se mer: www.skatteetaten.no