Budsjettavtalen for 2017 - Skatter og avgifter

Budsjettavtalen for 2017 - Skatter og avgifter

REDUSERT SATS SKATTEFRI BILGODTGJØRELSE

På skatteområdet er det enda et kutt i skattefri kjøregodtgjørelse som flest vil merke. Den skattefrie satsen settes ned til kr 3,50 pr km.

VAREBILER SOM GÅR PÅ STRØM FÅR HØYERE AVSKRIVNINGSSATS

For å stimulere til økt bruk av EL-biler også i næringslivet, innføres ny avskrivningssats i saldogruppe c for varebiler med null utslipp.

Avskrivningssatsen settes til 30 %, mot 20 % i dag.

ØKT FORMUESSKATT PÅ SEKUNDÆRBOLIGER

I 2016 har sekundærboliger en verdsettelsesrabatt på 20 %, altså slik at formuesverdien settes til 80 % av beregnet omsetningsverdi. I budsjettforliket er det vedtatt å redusere rabatten til 10 %, slik at sekundærboliger i 2017 vil bli verdsatt til 90 % av beregnet omsetningsverdi.

Samtidig innføres det en reduksjon av hvor stor andel av gjelden som er fradragsberettiget. Det er vedtatt at forholdsmessig andel av gjeld som faller på sekundærbolig, skal være fradragsberettiget med kun 90 %. Dette innebærer med andre ord at så lenge formuesverdien reduseres til 90 %, skal det samme gjelde tilhørende gjeld.

JORDBRUKSFRADRAG FOR AKSJESELSKAPER DROPPES

Det ble opprinnelig fra regjeringens side foreslått å innføre jordbruksfradrag for aksjeselskaper, men dette er droppet i budsjettavtalen. Det blir med andre ord ikke jordbruksfradrag for aksjeselskaper i 2017.

GAVER TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Det maksimale fradragsbeløpet ved gaver til frivillige organisasjoner økes i 2017 til kr 30.000. Dette er en økning på kr 5.000 fra 2016.

FRIVILLIGE ORGANISASJONER OG ARBEIDSGIVERAVGIFT

Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes i 2017 til kr 60.000 pr ansatt, med samlet grense for organisasjonen på kr 600.000.

Kilde: www.regnskapnorge.no