Aksjesparekonto

Skatteloven åpner fra 1. september for at personlige skattytere kan opprette en investeringskonto, såkalt aksjesparekonto, hos en finansinstitusjon. Midler på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond. Gevinst ved realisasjon av aksjer, egenkapitalbevis og andeler på kontoen er ikke skattepliktig og tap er ikke fradragsberettiget.

Uttak fra kontoen som etter at det er gjort fradrag for skjerming overstiger tilbakebetaling av innskudd, er skattepliktig. Fradrag for eventuelt tap kan først kreves ved opphør av kontoen. Utbytte på aksjer, egenkapitalbevis og andeler som står inne på kontoen, skattlegges på vanlig måte. (kilde: Skatteetaten).

 

Hvis du ser at dette kan være aktuelt, har du mulighet til å overføre midler, aksjefond og aksjer der det ligger urealisert gevinst, inn på kontoen før utgangen av 2017 uten at det samtidig utløses skatt.

Aksjesparekontoene har både fordeler og ulemper, og vi anbefaler at du setter deg godt inn i ulike alternativer og utfall.

Oppdatering av denne nyheten – Siv Jensen ser ut til å foreslå at overgangsordningen videresføres ut 2018.