Aktuelt

Halv skatt i november?

Det nærmer seg jul og mange arbeidstakere gleder seg til å få utbetalt julelønnen. Noen er vant til å få denne i november, mens andre får den først i desember. I mange år har flere arbeidsgivere gjennomført halvt skattetrekk i november uten å ha loven i hånd. Fra og med i år er reglene heldigvis endret!

Forskjell på månedslønte og timelønte
Hvordan dette i praksis skal gjennomføres avhenger av hvilken type avlønning man har, om man har månedslønn, 14-dagerslønn, timelønn mv. Bestemmelsen om fritak for forskuddstrekk sier egentlig at man har trekkfritak for en halv måned før jul. I praksis gjøres dette ofte ved å gjennomføre halvt skattetrekk for en hel månedslønn.

For arbeidstakere som har månedslønn skal fritaket for forskuddstrekk i lønn eller godtgjørelse gjennomføres for første halvdel av desember måned eller siste halvdel av november måned. Arbeidsgivere kan dermed velge å gjennomføre halvt skattetrekk enten i november eller i desember.

 

Arbeidstakere som har time-, dag- eller ukelønn skal være fritatt for forskuddstrekk i lønn eller annen godtgjørelse for den siste kalender- eller lønnsuken som løper ut i november og for den første i desember måned.

For arbeidstakere med 14-dagerslønn skal trekkfritaket gjennomføres i lønn eller godtgjørelse med første utbetaling i desember måned.

Halv skatt på tillegg?
Fritaket for forskuddstrekk før jul omfatter også akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse og lignende tilleggsytelser, som blir avregnet sammen med annen lønn for tidsrommet. Dette selv om tilleggsytelsen er opptjent i et annet tidsrom.

Dette gjelder likevel bare så langt den samlede godtgjørelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiver tidligere i året. Det vil si at man for eksempel ikke kan samle opp alle overtidstimene eller plusstimene gjennom året å få disse utbetalt med halvt skattetrekk før jul. I slike tilfeller må arbeidsgiver trekke full skatt på tilleggsytelsen.

Hva med de som slutter/begynner i månedsskifte?
Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på ansatte som slutter eller begynner i månedsskifte november/desember. Dersom gammel arbeidsgiver trekker halv skatt i november, mens ny arbeidsgiver gjennomfører halvt skattetrekk i desember, vil arbeidstakeren trekkes for lite skatt i løpet av året, og vil dermed kunne få baksmell på skatten.

Kilde: Sticos.no