Aktuelt

Forslag til endring i aksjeloven

Noen av aksjelovutvalgets forslag:

  • Kravet til minste aksjekapital reduseres fra 30 000 kroner til 1 krone
  • Økt bruk av elektroniske løsninger
  • Krav om en rekke særattestasjoner oppheves
  • Oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon reduseres til fem år
  • Styrets handleplikt ved tap av egenkapital forenkles og presiseres
  • Endringer i aksjelovene § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv.
  • Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført. Kravet om revisjon av morselskap oppheves når morselskapet oppfyller vilkårene for revisjonsfritak og at terskelverdiene vurderes for det samlede konsernet

 

• Aksjeselskaper trenger ikke lenger å beslutte fravalg av revisjon. Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført
• Forenklede regler for aksjeselskaper hvor alle aksjonærene er styremedlemmer. I en rekke sakstyper skal generalforsamlingen kunne treffe beslutning uten styrets forutgående forslag

Utvalget foreslår ingen reversering av forenklingene i aksjeloven som trådte i kraft 1. juli 2013, men foreslår enkelte justeringer.

Les utredning her: